สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แบบร่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือน เมษายน 2565

1. หลักการและวัตถุประสงค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการในการบริหารจัดการ การละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

2. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับนี้ มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ รวมถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ข้อสัญญา ข้อกำหนด รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ (รวมเรียกว่า "บริการ")

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ให้หมายความรวมถึง

 1. ข้อมูลสมาชิก
 2. ข้อมูลนักวิจัย
 3. ข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการระบบ
 4. ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เป็นต้น
  ข้อ 1) ถึง 3) เรียกรวมกันว่า "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"

นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ("ประกาศ") สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อสัญญาหรือข้อกำหนดใด ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยเฉพาะ เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ขัดแย้งกัน ให้ยึดตามข้อความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม โดยการเปิดเผยและการดำเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. คำจำกัดความ

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data Protection Policy) หมายความว่า นโยบาย ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จัดทำเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการประมวลผลข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา และรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” (Sensitive data) หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“การประมวลผล” หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ให้รวมไปถึงการอ้างอิงใด ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความหมายหรือแสดงความหมายเหมือนกับหรือคล้ายกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมไปถึงการอ้างอิงใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความหมายหรือแสดงความหมายเหมือนกับหรือคล้ายกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“คุกกี้”(Cookies) หมายความว่า ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารซึ่งจะมีผลในขณะที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์เท่านั้น

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเฉพาะบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว หรือความสนใจส่วนบุคคล ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลการบริหารการเงินสำหรับงานวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยมีแหล่งที่มา และหลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. 4.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. 4.1.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์ การตอบแบบสอบถาม (Survey) การสมัครงาน การลงนามในสัญญาทุนหรือเอกสาร หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ผ่านช่องทางที่กำหนด
 2. 4.1.2 เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันตามสัญญาให้บริการ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
 3. 4.1.3 เก็บรวบรวมจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ (social media) หรือผู้ให้บริการบัญชีผู้ใช้งานภายนอกซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานที่มีกับผู้ให้บริการภายนอกกับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะเป็นไปตามการตั้งค่าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกรายนั้น
 4. 4.1.4 เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ สามารถเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เช่น การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ การสอบถามจากบุคคลที่สาม หรือการเปิดเผยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาในเครือหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าว รวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
 5. ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

คำนำหน้า ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ หมายเลขประกันสังคม หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล

วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (บัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Line Facebook Apple Google หรือ Microsoft) แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา

รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลบุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา ข้อมูลการเข้าออกสถานที่ทำงาน ข้อมูลการเข้าออกของเวลาปฏิบัติงาน เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานวิจัย เช่น ประวัติการส่งเอกสารงานวิจัย บทคัดย่อ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด ภาพถ่าย ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ประวัติการสืบค้น คุกกี้ (cookies) หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน การบริหารจัดการเงินงานวิจัย งบประมาณเงินสนับสนุน สถานภาพทางการบริหารการเงิน หรือประวัติทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบการวิจัย เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถ และการจดทะเบียน ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการไปราชการ เช่น เลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ข้อมูลระบบจีพีเอส เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (อาทิ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

เช่น ข้อมูลวิเคราะห์สถิติทางการใช้งานระบบ จำนวนงานวิจัย จำนวนที่ได้รับ ของเขตหรือภาระงานของงานวิจัย เป็นต้น

4.2 หลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

4.2.1 ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการและการปฏิบัติตามสัญญารับทุน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยฐานกฎหมายหลักที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมี ดังนี้

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียด

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ฯ สามารถเข้าทำสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว อาทิ สัญญาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย สัญญาให้บริการ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า สัญญาจ้างทำของ ตลอดจนเพื่อความจำเป็นในการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม โดยได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะขอความยินยอม อาทิ การนำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาในเครือและสถาบันวิจัยและพัฒนาในกลุ่ม รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ การโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง (targeted advertising) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ อาจพิจารณาใช้ฐานกฎหมายอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้นสำหรับการให้บริการหรือการดำเนินธุรกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

4.2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ อาจมีวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไปตามแต่กรณี เช่น

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา และเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นในการเข้าใช้บริการหรือเข้าทำสัญญากับสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

เพื่อยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบบุคคล

การยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนจะให้บริการหรือเข้าทำสัญญาด้วยวิธีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กำหนด หรือตรวจสอบตัวตนในการทำธุรกรรม รวมทั้งพิสูจน์ลายมือชื่อว่าเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจริง

เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ อาทิ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลของสมาชิก การชำระค่าบริการ การชำระค่าปรับ หรือการส่งคำร้องขอใช้สิทธิหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือการประชาสัมพันธ์

การเสนอทุนวิจัยหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อเสนอพิเศษ สิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ให้แก่สมาชิก

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาในเครือและสถาบันวิจัยและพัฒนาในกลุ่ม การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร การป้องกันการฉ้อโกง

เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจสอบและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบเจาะระบบ (penetration test)

เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย

การตรวจสอบและการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการละเมิดความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามการร้องขอโดยหน่วยงานของรัฐ

การนำส่งและการชี้แจงข้อมูลแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือองค์กรของรัฐที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กร

การบริหารจัดการภายในองค์กรในด้านต่าง ๆ อาทิ การกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาในเครือข่ายงานวิจัย การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การป้องกันการทุจริตภายในองค์กร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิทางกฎหมายและการดำเนินคดี

การระงับข้อพิพาทและการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม การฟ้องคดี ตลอดจนการดำเนินการตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

4.2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม

4.2.4 ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือต้องให้ข้อมูลด้วยประการอื่นใด หากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวนั้น อาจส่งผลให้ธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกระงับ หรือหยุดลงชั่วคราว จนกว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาฯจะได้รับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นได้ หรือกฎหมายกำหนดห้ามมิให้มีการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมนั้นอีกต่อไป

4.2.5 สำหรับการประมวลผลภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะไม่ดำเนินการประมวลผลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องขอความยินยอมนั้น ทั้งนี้ การไม่ให้ความยินยอมของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ย่อมไม่กระทบต่อการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ หรือส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีจำเป็นที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลเท่านั้น นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อและทำได้โดยง่ายเหมือนขอความยินยอม อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมดังกล่าวไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของการประมวลผลที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านั้น

4.2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หากไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย การที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ความยินยอม อาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการบางอย่างที่ไม่สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นได้นอกจากการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อประมวลผลข้อมูลนั้น

4.2.7 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

กรณีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหากไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นใดนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

5. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 หลักการพื้นฐาน

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มีวัตถุประสงค์และหลักการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อ 4.2 หลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาในเครือ หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาในกลุ่ม
 2. คู่สัญญา ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( ววน.) เป็นต้น
 3. หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ฯ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( ววน.) เป็นต้น

             สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาในเครือ สถาบันวิจัยและพัฒนาในกลุ่ม พันธมิตรทางวิชาการ รวมทั้งบุคคลที่สามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.2 คุกกี้ (Cookies)

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ หรือบนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ และให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

 1. 6.1 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประมวลรัษฎากร
 2. 6.2 ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าวหรือไม่มีความจำเป็นที่จะประมวลผลอีกต่อไป สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

       สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ชื่องานวิจัย ชื่อบทความวิชาการ ฯลฯ ที่ได้เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาในเครือ สถาบันวิจัยและพัฒนาในกลุ่ม หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่อยู่นอกประเทศไทย เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (server) อยู่ต่างประเทศ (อาทิ สิงคโปร์ หรือญี่ปุ่น) ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service: PaaS) เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ และสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

     อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประเทศปลายทางไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       นโยบายนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมั่นใจว่าสามารถการใช้สิทธิดังต่อไปนี้ที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ทำการลบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือ ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

        อย่างไรก็ดี สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กำหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

      เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้โดยส่งคำร้องมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ผ่านช่องทางติดต่อ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะดำเนินการจัดการกับคำร้องของท่านไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ที่ได้สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ได้รับคำร้อง ในกรณีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ปฏิเสธคำร้องขอข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

     เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในกรณีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

   สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ และกฎหมายที่บังคับใช้

    ในกรณีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการว่าจ้าง หรือขัดต่อกฎหมาย

10. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

   บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ดังนั้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ หรือ บริการดังกล่าว ก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว และไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

11. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

     สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ

12. ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานที่ติดต่อ:  80 ซอย 9 ตำบล บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
ช่องทางการติดต่อ: 053-776000
hhttps://research.crru.ac.th/
ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่น ๆ : อาทิ LINE@ และ Facebook ของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

ชื่อ: คณะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ:  80 ซอย 9 ตำบล บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
ช่องทางการติดต่อ:
086-2770780

อ้างอิงรูปแบบเอกสารจาก https://www.kinto-th.com/LegalContent.aspx?ContentType=privacy