ระบบนักวิจัย
ระบบเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่
  USERNAME :
  PASSWORD :
   

หมายเหตุแก้ไขระบบ

1. 04/02/2561 สร้างเอกสารอิเล็กทรนิกส์สัญญาทุนวิจัยงานวิจัยเพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอน
2. 05/02/2561
สร้างระบบสัญญาทุนวิจัยงานวิจัยเพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอน
3. 05/02/2561 สร้างระบบลงทะเบียนนักวิจัย(นักศึกษา) คลิกที่นี่
4. 05/02/2561 สร้างระบบลงทะเบียนนักวิจัย(นักศึกษา) คลิกที่นี่
5. 06/02/2561 ปรับโครงสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย รองรับสัญญาทุนวิจัยงานวิจัยเพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอน
6. 07/02/2561 ปรับเปลี่ยนรูปแบบนักวิจัยที่จะลงทะเบียน (รายใหม่) โดยติดต่อ อ.เศรษฐชัย (086-2770780)


รายงานจำนวนนักวิจัยต่อหน่วยงาน
ลำดับ คณะ/สำนัก นักวิจัย
1 2
2 คณะครุศาสตร์54
3 คณะมนุษยศาสตร์24
4 คณะมนุษศาสตร์1
5 คณะวิทยาการจัดการ25
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี32
7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม32
8 ครุศาสตร์9
9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1
10 มนุษยศาสตร์10
11 วิทยาการจัดการ2
12 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก3
13 วิทยาลัยนานาชาติ1
14 วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง3
15 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง1
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2
17 สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ5
18 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม6
19 สถาบันวิจัยและพัฒนา5
20 สังคมศาสตร์1
21 สำนักวิชาการท่องเที่ยว19
22 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ27
23 สำนักวิชานิติศาสตร์8
24 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ19
25 สำนักวิชาบัญชี12
26 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ23
27 สำนักวิชาสังคมศาสตร์47
28 สำนักสื่อสารองค์กร1